องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
173   คน
สถิติทั้งหมด
49238   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

20/02/2567   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2567   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ)พร้อมกระเช้าไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/02/2567   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ)พร้อมกระเช้าไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/02/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2567   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะสำนักงาน(รองประธานสภา/เลขานุการสภา) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2567   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะสำนักงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2567   จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดสีเขียวตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2567   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2567   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2567   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในเขตตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2567   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ)พร้อมกระเช้าไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/01/2567   จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2567   จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/01/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/01/2567   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2567   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2567   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2567   จ้างโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 9 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2567   จ้างโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 9 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2567   จ้างโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 9 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2567   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายนน้ำ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2567   ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร