องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
96   คน
สถิติทั้งหมด
17485   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

29/05/2566   จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2566   ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2566   จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2566   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2566   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(injet printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2566   จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2566   จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2566   จ้างเหมารถแมคโคขุดดินซ่อมแซมท่อประปา บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2566   จ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลคอนสวรรค์(กิจกรรม)ปรับปรุงที่าำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2566   จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและจัดตกแต่งสถานที่จัดงาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คอนสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2566   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คอนสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2566   จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คอนสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2566   จ้างเหมาจัดทำป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และป้ายอคีลิคครอบครัวพอเพียงตัวอย่าง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2566   ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2566   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒๗ รายการ ตามโครงการแข็งขันกีฬาต้านยาเสพติด คอนสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2566   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2566   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2566   จ้างจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ในโครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ(วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2566   จ้างเหมาจัดเตร้ยมอาหารว่างและเครื่องดื่มและจัดเตรียมอาหารกลางวัน โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ(วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2566   จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ในโครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ(วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2566   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ(วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2566   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง