องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
40503   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ลงข่าว: 03/02/2566

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน
 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th  

 

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบ"

 

3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

 

4.หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น

 

5.หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ"

 

เราตรวจสอบสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท ได้แก่ 

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- เบี้ยความพิการ

- เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- เงินค่าป่วยการ อสม. / อสส.

- กองทุนคุ้มครองเด็ก

- การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน

- เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์

- เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

- การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์

- เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง

- เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

- สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา

- เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย

- เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

  

       ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ รวมทั้งต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เข้าบัญชีวันไหน สามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง เช่น กรณีต้องการทราบข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 เป็นต้นเข้าชม : 2069