องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
96   คน
สถิติทั้งหมด
17485   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
 สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 9 หมู่บ้าน
สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 9 หมู่บ้าน
 10   2
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คอนสวรรค์ เกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้านบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คอนสวรรค์ เกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้านบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 11   5
โครงการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  2565
โครงการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 6   5
โครงการก่อสร้างบ้านผู้พิการ รายนางสุภา มะลิลอด
โครงการก่อสร้างบ้านผู้พิการ รายนางสุภา มะลิลอด
 5   8
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 7   15
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 33   36
โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 17   43
การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 20   40
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
 8   52
ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 12   50
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566
 5   43
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว) ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว) ประจำปีงบประมาณ 2566
 6   58
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
 8   44
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566
 18   49
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคอนศรี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคอนศรี
 9   107
สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานงานทะเบียนราษฎร
สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานงานทะเบียนราษฎร
 9   73
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา
 20   81
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 9   216
ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 10   198
กิจกรรมทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ
กิจกรรมทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ
 10   165
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
 10   185
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 8   150
การประชุมหารือการจัดการบ่อขยะในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์
การประชุมหารือการจัดการบ่อขยะในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์
 8   180
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมครบรอบ 161 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมครบรอบ 161 ปี
 10   192


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1