องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
40499   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกร (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกร (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 20   31
ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
 10   42
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2566
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2566
 15   39
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 12   34
การให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
การให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
 12   62
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 1   60
ตลาดชุมชนตำบลคอนสวรรค์ 2565
ตลาดชุมชนตำบลคอนสวรรค์ 2565
 10   81
โครงการ“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
โครงการ“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
 8   60
ภาพโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชนการใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี2565
ภาพโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชนการใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี2565
 15   63
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เเละพื้นที่ปลอดบุหรี่ กิจกรรมป้องกันยาเสพติด to be Number one ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เเละพื้นที่ปลอดบุหรี่ กิจกรรมป้องกันยาเสพติด to be Number one ปีงบประมาณ 2565
 13   59
โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคจากขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคจากขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
 19   63
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า ( Covid-19 ) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า ( Covid-19 ) ประจำปีงบประมาณ 2565
 16   65
โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี2565
โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี2565
 8   62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 12   63
โครงการสัตว์	ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 	โรคพิษสุนัขบ้kประจำปีงบประมาณ 2565 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้kประจำปีงบประมาณ 2565 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 5   73
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 12   72
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 12   83
 สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 9 หมู่บ้าน
สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 9 หมู่บ้าน
 10   76
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คอนสวรรค์ เกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้านบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คอนสวรรค์ เกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้านบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 11   70
โครงการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  2565
โครงการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 6   70
โครงการก่อสร้างบ้านผู้พิการ รายนางสุภา มะลิลอด
โครงการก่อสร้างบ้านผู้พิการ รายนางสุภา มะลิลอด
 16   115
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 7   99
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 33   93
โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 17   94
การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 20   98
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
 8   206
ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 12   106


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2