องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
164   คน
สถิติทั้งหมด
49229   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566
ภาพกิจกรรม อบต.คอนสวรรค์
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว”
  โครงการ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว”
 • โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบ...
  โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบ...
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567      ...
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ...
 • นายตรีชนนทื แสนอุบล พร้อมคณะผู้บริหา...
  นายตรีชนนทื แสนอุบล พร้อมคณะผู้บริหา...
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 15 กุมภาพัน...
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 15 กุมภาพัน...
 • โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบ...
  โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบ...
 • วันที่ 31 มกราคม 2567    นายทวี ภ...
  วันที่ 31 มกราคม 2567 นายทวี ภ...
 • วันที่ 30 มกราคม 2567    นายทวี ภ...
  วันที่ 30 มกราคม 2567 นายทวี ภ...
 • วันที่ 24 มกราคม 2567    นายมนตรี ...
  วันที่ 24 มกราคม 2567 นายมนตรี ...
 • นที่ 24 มกราคม 2567    นายทวี ภาษี...
  นที่ 24 มกราคม 2567 นายทวี ภาษี...
 • วันที่ 23 มกราคม 2567    นายทวี ภา...
  วันที่ 23 มกราคม 2567 นายทวี ภา...
 • วันที่ 22 มกราคม 2567 นายตรีชนนท์ แสน...
  วันที่ 22 มกราคม 2567 นายตรีชนนท์ แสน...
 • ประชุมปรึกษาหารือ โครงการตลาดสีเขียวแ...
  ประชุมปรึกษาหารือ โครงการตลาดสีเขียวแ...
 • ร่วมงานวันครู ครั้งที่18
  ร่วมงานวันครู ครั้งที่18
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรก...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรก...
 • ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
  ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
 • จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน...
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน...
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ...
นายจารึก นันทราช
นายจารึก นันทราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
0854063143
นายมนตรี  แสนขวา
นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
089-5770303
ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หูดับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่...
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
พระราชดำรัสเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
042-973565 042-973565 saraban@khonsawan.go.th, Strichanon@gmail.com

Id: Trichanon9
063-9396265
0854063143
line หน่วยงาน
042-973565
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร.042-973565

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ)พร้อมกระเช้าไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/02/2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ)พร้อมกระเช้าไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/02/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๗๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดที่มีคุณสมบัติและประสงค์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๗ (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๐๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ชุดที่ ๑๐ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/ว2715 ลงวันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2567เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙ ) และ(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖7 (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ชุดเล็ก) (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๓๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืการบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๗ (   )
ด่วนทีสุด ที่สน 0023.5/ว2658 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(บำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่2(ม.ค.-มี.ค.2567) (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๑๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด และคุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ที่ สน 0023.5/ว 2159 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯงวดที่ 1 (   )
ที่ สน 0023.5/ว2094 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินงบอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย (   )
ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กรมสรรพากร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมจัดหางาน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สถ.จ.สกลนคร