องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
40493   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566
ภาพกิจกรรม อบต.คอนสวรรค์
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรก...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรก...
 • ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
  ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
 • จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน...
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน...
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ...
 • การให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
  การให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
 • กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • ตลาดชุมชนตำบลคอนสวรรค์ 2565
  ตลาดชุมชนตำบลคอนสวรรค์ 2565
 • โครงการ“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
  โครงการ“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
 • ภาพโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหม...
  ภาพโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหม...
 • กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เเละพื้นที่ปล...
  กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เเละพื้นที่ปล...
 • โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคจากขยะมูลฝ...
  โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคจากขยะมูลฝ...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เ...
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรู...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรู...
 • โครงการสัตว์	ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 	โร...
  โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โร...
 • โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
  โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
 • อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 • สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนส...
  สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนส...
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
นายมนตรี  แสนขวา
นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
089-5770303
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร
ธรรมนูญสุขภาพตำบล สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน ฉบับที่1 พ.ศ.2558
ไขข้อข้องใจจัดเขตปลอดบุหรี่เขตสูบบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ภาพกิจกรรมเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจพื้นที่สีเขียว
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ \"ลดการใช้\" ภาชนะที่ทำจาก \"โฟม\"
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
042-973565 042-973565 saraban@khonsawan.go.th, Strichanon@gmail.com

Id: Trichanon9
063-9396265
line หน่วยงาน
042-973565
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร.042-973565

จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด) รหัสครุภัณฑ์ 483/61/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว 21136 , 21138 ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยอละการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งคณะอนุุกรรมการพิจารณาอุทธรณืและการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล (   )
ที่ สน 0023.6/ว469 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (   )
ที่ สน 0023.6/ว468 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม (   )
ที่ สน 0023.6/ว 20976 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (   )
ที่ สน 0023.6/ว20988 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... (   )
ที่ สน0023.5/21010 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่1(เพิ่มเติม) (   )
ที่ สน0023.5/ว21031 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21028 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (   )
ที่ สน 0023.6/1243 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ.2566 (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๒๒๔ ลว ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ (ชุดเล็ก) (   )
ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • สถ.จ.สกลนคร
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศาลปกครอง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรมสรรพากร
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • โยธาไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธ.ออมสิน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมทางหลวง